Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritară 4: Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Proiect: ”Consolidarea poziției de piață a R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. prin achiziția de mijloace de transport”, SMIS 159694
Beneficiar: R.V.G. CONSTRUCT S.R.L.

Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Conținutul website-ului https://rvg.ro/ (în continuare Site-ul) este proprietatea exclusivă a R.V.G. CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în cu sediul în Botoșani, str. George Enescu nr. 30, telefon 0745.585.438, email rezervări@rvg.ro, cod fiscal RO22505624, J07/588/2007.

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date) care se aplică în țara noastră de la data de 25.05.2018 (în continuare „GDPR” sau „Regulamentul european”).

În calitate de operator de date, R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. (mai departe ”Operatorul”), urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și normele Regulamentului european.

Prezenta Politică privind confidențialitatea (în continuare ”Politica”) are rolul de a vă informa că Operatorul aplică și respectă prevederile GDPR, cu privire la prelucrările de date cu caracter personal ale persoanelor care vizitează Site-ului.

R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. poate actualiza prezenta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări, înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. Definiții 

 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
 • Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Operatori asociați: situația în care doi sau mai mulți operatori stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, inclusiv responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin potrivit prevederilor GDPR;
 • Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • Vizitator: orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul
 • Persoană vizată: orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorii asociați;
 • Sistem de evidență a datelor: orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;
 • Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;
 • Parte terță: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • Consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • Încălcarea securității datelor cu caracter personal: încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau  relucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 • Autoritate de supraveghere (în continuare ”ANSPDCP” ‐ Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal): autoritate națională publică, autonomă și independentă, instituită în temeiul articolului 51 din Regulament, având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date.

III. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care persoana vizată le stabilește cu operatorul, respectiv cu Site-ul. 

Astfel, operatorul vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează site-ul:
– destinații căutate pe site;
– adresa IP;
– date de identificare ale călătorilor (nume și prenume); – date de contact (adresa de email; număr de telefon);
– nume de utilizator cont și parolă.

IV. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale persoanelor care accesează site-ul vor fi prelucrate de operatorul R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. în următoarele scopuri:
–  furnizarea serviciilor de transport solicitate (completarea documentelor necesare – voucher, factura etc.; identificarea călătorilor cu ocazia călătoriei solicitate sau contactarea acestora în caz de neprezentare la cursa pentru care au făcut rezervarea);
–  îndeplinirea nevoilor de operare a platformei (afișarea informaților de interes, personalizate; crearea și folosirea contului de utilizator al site-ului; monitorizarea accesărilor pentru identificarea potențialelor activități frauduloase și asigurarea respectării termenilor și condițiilor de utilizare al site-ului). 

V. Temeiurile legale și juridice ale aplicării datelor cu caracter personal 

a. Temeiurile juridice se referă la:
✓  persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR); 
✓  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR);
✓  prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR);
✓  prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).
b. Temeiurile legale constau în:
✓  prevederile Regulamentului european și legislației de aplicare a acestuia în România;
✓  legislația financiar-contabilă și fiscală;
✓  acte normative privind arhivarea – în format hârtie, respectiv în format electronic;
✓  decizii și instrucțiuni emise de Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

VI. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Operatorul R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, în strict acord cu durata necesară realizării scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor și în acord cu politicile interne, asigurându-se conformitatea cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.
Datele cu caracter personal ale vizitatorilor sunt șterse după 24 luni de la ultima accesare a site-ului. 

VII. Transferul de date cu caracter personal

Operatorul R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. nu realizează transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organisme internaționale.
În cazul unui transfer de date cu caracter personal către o țară terță este necesară informarea prealabilă și exprimarea consimțământului persoanei vizate.

VIII. Destinatarii datelor cu caracter personal

R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. poate transmite, acorda acces și/sau divulga datele personale în principal către următoarele categorii de entități:

  • autorități și instituții publice, în conformitate cu prevederile legale;
  • parteneri comerciali (furnizori/distribuitori de produse și servicii);
  • prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează date cu caracter personal în numele R.V.G. CONSTRUCT S.R.L., în conformitate cu instrucțiunile primite de la operator, numai dacă respectă legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (de exemplu: prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale etc.).
   R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. se va asigura de faptul că destinatarii datelor au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate și va avea încheiate cu aceștia clauze contractuale, astfel încât datele cu caracter personal să fie protejate.

IX. Măsuri de protecție a datelor cu caracter personal

R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor cu caracter personal prelucrate și a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului european, astfel că procedurile de prelucrare asigură respectarea integrală a principiilor prelucrării, stabilite la art. 5 din GDPR:

  • datele sunt colectate și prelucrate numai prin mijloace legale, în mod echitabil și transparent față de persoanele vizate;
  • prelucrările se efectuează numai în concordanță cu scopurile prezentate, respectându-se cerințele temeiurilor legale pentru fiecare tip de prelucrare;
  • se prelucrează numai date adecvate și relevante, cu respectarea principiului minimizării;
  • au fost instituite proceduri de lucru pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și s-au implementat soluții tehnice care asigură securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor; 
  • s-a efectuat instruirea personalului cu privire la normele și procedurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal.

X. Utilizarea de procese decizionale automate și crearea de profiluri

Operatorul R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. nu utilizează procese automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

XI. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea de către persoanele vizate a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/ executarea unui contract, poate fi necesară pentru a naviga pe Site și a beneficia de facilitățile oferite de acest spațiu. 
Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția persoanelor vizate prin intermediul Site-ului sau de a da curs solicitărilor acestora.

XII. Drepturile persoanelor vizate

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces: reprezintă dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare;
  • dreptul la rectificare: presupune corectarea de către operator a datelor personale incorecte sau incomplete;
  • dreptul la opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării;
  • dreptul de ștergere: conferă persoanei vizate dreptul de a solicita ștergerea datelor stocate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când persoana vizată își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când persoana vizată apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale;
  • dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată poate obține restricția de procesare a datelor sale cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când consideră că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite organizației să verifice această acuratețe;
  • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal pe care le-a furnizat entității, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să solicite transmiterea acestor date unui alt operator de date. 

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage consimțământul, oricând, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către operatorii asociați până în acel moment.

În situația în care persoana vizată apreciază că prelucrările de date cu caracter personal realizate la nivelul operatorului R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. încalcă drepturile prevăzute de Regulamentul european, aceasta poate transmite o cerere scrisă (datată și semnată) către R.V.G. CONSTRUCT S.R.L., la sediul din Botoșani, str. George Enescu nr. 30.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28- 30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro).

În toate cazurile, operatorul R.V.G. CONSTRUCT S.R.L. va respecta drepturile persoanelor vizate, precum și prevederile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

Contact

Adresă
– România
Telefon
+ 40 78000000
Email
hello@tpa.ro

Eveniment

Data

Preturi

- sau -